Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a vrácení zboží

Reklamační řád

 • Vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím při uplatňování práv z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění) a tímto reklamačním řádem.
 • Zákazníkem se rozumí spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

Článek 1 - doručení zásilky.

 • po doručení zásilky zkontrolujte za jde dodané zboží kompletní, reklamace na nekompletní zásilku lze uplatnit do 3 dní od doručení.

Článek 2 - Právo na uplatnění reklamace

 • Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v prodejně firmy Petr Bareš Ok-traktory.
 • Reklamaci lze uplatnit pouze přes reklamační formulář nebo emailem. Reklamace musí obsahovat Nabývací doklad (faktura).
 • Zákazník je povinen při uplatnění reklamace předložit originál dokladu o zakoupení zboží, který slouží jako záruční list.
 • Při uplatnění reklamace obdrží zákazník reklamační protokol, který mu slouží jako doklad při vypořádání reklamace. Zákazník je povinen při sepisování reklamačního protokolu uvést úplné a správné údaje, jejich úplnost a správnost potvrzuje podpisem reklamačního protokolu.
 • Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí výrobku. Pokud byly během záruční doby prováděny opravy, neznamená to nový začátek záruční doby, jen její prodloužení o dobu od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít.

Reklamace není oprávněná v těchto případech

 • vznikla-li závada nebo poškození: prokazatelně nesprávným užíváním výrobku (např. užíváním v rozporu s návodem k použití či v rozporu s pokyny uvedenými na obalu výrobku či v záručním listě, užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání předmětného výrobku, provozem při nesprávném napájecím napětí, anebo jiným nesprávným jednáním uživatele)
 • prokazatelně nedovolenými zásahy do přístroje, živelnou katastrofou, mechanickým poškozením výrobku.
 • nedodržením servisních intervalů,
 • nese-li předložený záruční list zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na výrobku odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listě.
 • závadu musí zákazník uplatnit ihned jak se projeví, pokud se tak nestane mohou vzniknou následné škody a tím zaniká nárok na uplatnění reklamace
 • po zjištění závady se zakazuje jakým koli způsobem stroj používat, pokud se tak nestane zaniká nárok na uplatnění reklamace.
 • záruka se nevztahuje na výrobky, které budou reklamované v rozebraném stavu, nekompletní, nebo po zásahu neautorizovaným servisem nebo jinou osobou. Zákazník je povinen přinést k reklamaci výrobek v kompletním stavu.
 • záruka se nevztahuje na spotřební materiál a snadno opotřebitelné díly (řemeny, ložiska, kladky, spojka, uložení hřídelí, simerinky, gufera, těsnění, akumulátor, pneumatiky).

Článek 3 - Odpovědnost prodávajícího

 • Firma OK-Traktory s.r.o. při prodeji zboží odpovídá za to, že zboží má stanovenou jakost, množství, míru a hmotnost.
 • Zboží musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám.

Článek 4 - Odpovědnost za vady a záruční doba

 • Prodávající odpovídá zákazníkovi, že věc při převzetí nemá vady.
 • Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí věci zákazníkem, má se za to, že byla vadná již při převzetí, pokud není prokázán opak.
 • Kupujícímu přísluší práva z vad uvedená v článku 6 tohoto reklamačního řádu. Kupující může požadovat dodání nové věci bez vad, pouze pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat pouze výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady (viz §2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Prodávající neodpovídá:

   1. u věci prodávané za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
   2. za opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
   3. u použité věci za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí zákazníkem. 
 • Vada, která vznikla neodbornou montáží nebo jiným neodborným uvedením věci do provozu, není považována za vadu věci,

Pokud tato montáž nebo uvedení do provozu byly:

 • sjednány v kupní smlouvě a provedeny prodávajícím nebo jinou osobou na odpovědnost prodávajícího,
 • provedeny zákazníkem a vada vznikla na základě nesprávných pokynů uvedených v návodu k montáži nebo uvedení věci do provozu.

 

Záruční doba pro spotřebitele - 24 měsíců.

Záruční doba pro podnikatele - 12 měsíců pouze obchodní činnost

 • V případě koupě již použitého zboží činí doba pro uplatnění práv z vadného plnění jeden rok.
 • Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá (viz §1922 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
 • Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

Článek 5 - Lhůta pro uplatnění reklamace

 • Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.
 • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit (Článek 6). Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace (dle § 605 zákona č. 89/2012 Sb.).
 • Zákazník se může o výsledek reklamace sám zajímat na adrese provozovny, kde reklamaci uplatnil.

Článek 6 - Práva z vad

 • V případě, že vada je odstranitelná, považuje se vždy za nepodstatné porušení smlouvy. V takovém případě má zákazník vždy výhradně právo na odstranění vady opravou věci.
 • V případě, že vadu nelze odstranit opravou věci, má zákazník právo na dodání nové věci bez vady, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, vzniká kupujícímu v tento moment právo požadovat jen výměnu součásti. Pokud vadu nelze odstranit ani opravou věci ani dodáním nové věci bez vady, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny nebo právo odstoupit od smlouvy.
 • Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Článek 7 - Opětovné vyskytnutí vad

 • Zákazník má právo na dodání nové věci, výměnu součásti, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od smlouvy také, jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
 • Opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne.
 • O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Článek 8 - Náklady reklamace a řešení sporů

 • Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 • V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.
 • Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

Článek 9 - Součinnost zákazníka

 • Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý v souladu s hygienickými předpisy nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.
 • Zákazník je povinen předat výrobek prodávajícímu, resp. autorizovanému servisu, kompletní. V případě, že výrobek nedodá kompletní a je-li kompletnost výrobku nezbytná k zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty k vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících součástí.

Článek 10 - Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

 • Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 5 dnů od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla provedena a zákazník dostal vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 100,-Kč za každý den prodlení s vyzvednutím opraveného zboží.

Článek 11 - záruka na použité zboží

 • U použitých věcí prodejce neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí spotřebitelem.
 • Záruční doba na použité zboží je 12 měsíců, a to pouze na výrobní vady.
 • Pro dodržení záruky je nutná, po uplynutím 2 měsíců nebo po 20 moto hodinách práce, kontrola servisem OK-Traktory. Zkontrolujeme stav traktoru a ujistíme se, že vše dobře funguje. Pokud si k malotraktoru kupující zakoupí i příslušenství, budou s traktorem zkontrolovány i všechny stroje. Majitel takové soupravy musí stroje pouze připojit k traktoru. Pokud traktor nebude po uvedených podmínkách zkontrolován není možné dodržet záruku 12 měsíců na použitý malotraktor.
 • Při vznesení záručního nároku je záruční servis prodejce oprávněn posoudit vzhledem ke stavu opotřebení zboží, zda byl tento výrobek použit pro komerční účely a stanovit, který z režimů se vztahuje na konkrétní výrobek.
 • Prodejce si vyhrazuje právo posoudit stav stroje a jeho opotřebení a kupující se zavazuje tento úsudek respektovat.